0

[EN/PL] Mother Holle (Frau Holle) – The Germanic Goddess of Death and Renewal, Weaver of Fate and Fortune / Holle – Germańska Bogini Śmierci i Odrodzenia, Tkaczka Losu i Fortuny (Northumbrian Tin Soldier The Beardfolk #3)

Zobacz blog

Hello to you!

Today I return to the Beardfolks models received from David from Northumbrian Tin Soldier. For painting, I chose one of the more armored figures from those painted so far, depicting the dwarven commanding officer, queen or high-born.

I recommend you visit:

I do not know why but for the first time when I saw this model in the raw state I associated with the image of one of the Germanic goddesses (yes, I am a great admirer of Germanic and Nordic mythology) about which I would like to tell my Honorable Visitors today.
I cordially invite you!

I think that many people may know Mother Holle (Frau Holle from German) from the fairy tale of the Grimm bros.
She is an old woman living in the world at the bottom of a well. It is said that anyone who enters her kingdom will be rewarded with exactly what he deserves, whether it is good or bad.

        Interestingly, Mother Holle is actually a very old Goddess. Its roots are so old that they probably reach back to the Paleolithic times.

       Mother Holle began her life as the Goddess of Death and Rebirth. In Neolith, people believed in the cyclical nature of all existence. Each ending was understood as the beginning of a new chapter. Death, instead of being the final goal, was seen as a stage of rest before new life. Just as the seeds rest deeply in the deep winter months, waiting for spring as a plover, the dead were seen as returning to the dark bosom of the Goddess to await renewal and rebirth.

       The Goddess of Death and Rebirth was not seen as evil, but instead was considered to be kind and magnanimous.
Holle’s mother is described as having ugly big teeth, a big nose and a flat foot. The latter shows her love for weaving or spinning.

       Mother Holle was known throughout the Germanic world. She was called Holle in Germany, Hel or Hella in Scandinavia and Holde in the British Isles.

       About 900 years Frau Holle became an old weather witch who was told that he was flying on a broomstick, bringing whirlwinds and snowfall.
Her life-giving generosity has been preserved more in Germany than in Scandinavia, and even in Christian times it was perceived as bringing life to the earth, causing growth, abundance and happiness.

Witam Ciebie serdecznie!

Dziś powracam do modeli Beardfolks otrzymanych od Davida z Northumbrian Tin SoldierDo pomalowania wybrałem jedną z figurek mocniej opancerzonych od dotychczas pomalowanych, przedstawiających krasnoludzice dowódce, królową lub wysoko-urodzoną.

Polecam odwiedzić:

       Nie wiem dlaczego ale pierwszy raz, gdy ujrzałem ten model w stanie surowym skojarzył mi się z wyobrażeniem jednej z germańskich bogiń (tak, tak, jestem wielkim miłośnikiem mitologii germańskiej oraz nordyckiej) o której chciałbym dziś moim Szanownym Odwiedzającym opowiedzieć. 
Serdecznie zapraszam!

Myślę, że wiele osób może znać Matkę Holle (Frau Holle z niemieckiego) z baśni braci Grimm.
Jest to stara kobieta, żyjąca w świecie na dnie studni. Mówi się, że każdy, kto wejdzie do jej królestwa, zostanie nagrodzony dokładnie tym, na co zasługuje, czy to dobrze, czy źle.

       Co ciekawe, Matka Holle w rzeczywistości jest bardzo starą Boginią. Jej korzenie są tak stare, że najprawdopodobniej sięgają aż do czasów paleolitu.

       Matka Holle zaczęła swoje życie jako Bogini Śmierci i Odrodzenia. W Neolicie ludzie wierzyli w cykliczną naturę wszelkiego istnienia. Każde zakończenie było rozumiane jako początek nowego rozdziału. Śmierć, zamiast być końcowym celem, była postrzegana jako etap odpoczynku przed nowym życiem. Tak jak nasiona spoczywają głęboko w głębokich zimowych miesiącach, czekając na wiosnę jako siewka, tak samo zmarli byli postrzegani jako powracający do ciemnego łona Bogini, by oczekiwać odnowienia i odrodzenia.

       Bogini Śmierci i Odrodzenia nie była postrzegana jako zła, ale zamiast tego została uważano ją za życzliwą i wspaniałomyślną.
Matka Holle jest opisywana jako mająca brzydkie, duże zęby, duży nos i płaską stopę. Ta ostatnia pokazuje jej miłość do tkania lub przędzenia.

       Matka Holle była znana w całym germańskim świecie. Nazywano ją Holle w Niemczech, Hel lub Helli w Skandynawii i Holde na Wyspach Brytyjskich. 

Około 900 lat Frau Holle stała się starą wiedźmą pogodową, o której mówiono, że lata na kiju od miotły, przynosząc ze sobą trąby powietrzne i opady śniegu. 
Jej życiodajna hojność zachowała się bardziej w Niemczech niż w Skandynawii, i nawet w czasach chrześcijańskich postrzegano ją jako przynoszącą życie ziemi, powodując wzrost, obfitość i szczęście.
Quoting or copying the following text and photos remember the author // Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze

Dalej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.