0

Regulamin

 Regulamin i polityka prywatności

§1

Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć następująco:

Regulamin – niniejszy „Regulamin korzystania z serwisu Polskie Rękodzieło”.

Serwis – Polskie Rękodzieło, serwis internetowy służący prezentowaniu blogów o rękodziele i publikowanych w nich treści, znajdujący się pod adresem http://polskie-rekodzielo.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia udostępniane przez ten serwis. Jego właścicielem jest Sebastian Kierzkowski wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą MINTNET Kierzkowski Sebastian, adres siedziby: ul. Marii Skłodowskiej-Curie, nr 19, 59-225 Chojnów, NIP: 6912085124, REGON: 020473817, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Użytkownik – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do usługi określonej w §2 Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2

Regulamin określa zasady realizacji na rzecz Użytkowników Serwisu usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, która to usługa polega na umożliwieniu użytkownikom zapoznawania się z indeksem blogów, wyszukiwania blogów, dodawania do indeksu nowych blogów.

 

§3

W ramach świadczenia usługi drogą elektroniczną Użytkownikom udostępniane jest oprogramowanie umożliwiające korzystanie z usługi, o której mowa w §2, na warunkach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§4

Wszelkie treści publikowane na stronach poszczególnych blogów zamieszczane są na wyłączną odpowiedzialność autorów blogów i autorów komentarzy do blogów. Wyłączną odpowiedzialność za te treści ponoszą ich autorzy.

§5

Niedopuszczalne jest podejmowanie na stronach Serwisu działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady Netykiety, w tym w szczególności niedopuszczalne jest:

 • dodawanie przez Użytkowników do indeksu blogów  zawierających treści sprzeczne z prawem, wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujące przemoc, jak również blogów zawierających treści uznane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszające zasady Netykiety,
 • dodawanie przez Użytkowników do indeksu blogów zawierających materiały tekstowe, graficzne, dźwiękowe, multimedialne czy audiowizualne naruszające prawem chronione dobra osób trzecich.

§6

Warunkiem dodania bloga do indeksu Serwisu jest umieszczenie na nim oznaczenia w postaci loga Serwisu i linku do strony głównej Serwisu.

§7

Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy dodania bloga do indeksu, w szczególności w przypadku, gdy treści danego bloga nie są związane z tematyką serwisu lub też z innych przyczyn.

§8

W przypadku naruszenia punktu §6 niniejszego Regulaminu, Użytkownik utraci pełną funkcjonalność Serwisu. W ostateczności blogi mogą zostać usunięte z indeksu, w szczególności w przypadku naruszania przez ich autorów zapisów §5 niniejszego Regulaminu lub gdy blog przestanie spełniać warunki określone w artykule §7 Regulaminu.

§9

Na podstawie Ustawy oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dane Użytkowników Serwisu mogą zostać przekazane sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§10

Serwis dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania, bezawaryjności i dostępności przez całą dobę oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania. Nie gwarantuje jednak możliwości połączenia i zastrzega sobie prawo do wstrzymania udostępniania Serwisu ze względów technicznych.

§11

 1. Niniejszy Regulaminie może ulec zmianie.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu oraz pod warunkiem nie złożenia przez Użytkownika oświadczenia tam wskazanego, wszelkie zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, który to dzień nie może jednak przypadać wcześniej niż na dzień opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Serwisu.
 3. W terminie 7 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu Użytkownik może złożyć oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu – takie oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez użytkownika stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia usługi wskazanej w §2 niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu usługa w stosunku do danego Użytkownika przestanie być świadczona w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia przez Użytkownika oświadczenia.
 5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu dla swej skuteczności powinno być złożone drogą mailową.

§12

 1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przetwarzane w celu świadczenia usługi, o której mowa w §2 Regulaminu.
 2. Dane osobowe w Serwisie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Zasady ochrony prywatności określa regulamin „Polityka prywatności” dostępny poniżej:
  1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
   1. kontaktowania się z Użytkownikiem
   2. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Użytkownika w Serwisie
   2.2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
   – Adres e-mail,
   – Nick
   – Adres bloga
   2.3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
   – Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik.
   – Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
   – Informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
   2.4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.3.1. Korzystanie z Serwisu oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis zgodnie z Regulaminem.
   3.2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
   2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
   3.3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b).

   4.1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia.
   4.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
   4.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kulinaria@flyb.pl, w celu usunięcia wszystkich danych osobowych z Serwisu Użytkownik może również kliknąć opcję „Usuń Konto” w panelu użytkownika.
   4.4. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

   5. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

   6. Administrator nie sprzedaje, ani w inny sposób przekazuje danych osobowych użytkowników osobom trzecim. Nie dotyczy to zaufanych stron trzecich, które pomagają w prowadzeniu Serwisu lub działalności, o ile strony zgadzają się utrzymać te dane w tajemnicy. Informacje nieprywatne mogą być przekazywane innym stronom na potrzeby marketingu, reklamy lub innych zastosowań.

   7. Jeżeli Użytkownik uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   §13 PLIKI „COOKIES”
   1. Serwis używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
   2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
   3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje cookies:
   – sesyjne – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
   – stałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   – analityczne – umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej
   4.    Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   a.   tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

   b.   utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

   c.   określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
   5.Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

   §14. LOGI SERWERA
   1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
   2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
   3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
   4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
   5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

   §15.GOOGLE ANALYTICS

   Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

   Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

   Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

 

§16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Serwis  zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianach użytkownicy zostaną poinformowani na 30 dni przed wejściem w życie postanowień nowego regulaminu, drogą mailową na adres email wskazany przy rejestracji konta użytkownika.
2.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
3.    Wszelkie uwagi oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: info@polskie-rekodzielo.pl

4.    Regulamin obowiązuje od 25.05.2018 r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.