0

[EN/PL] The Orcs continued! / O orkach ciąg dalszy! (Warmonger Miniatures Orc #2)

Zobacz blog


Good morning!

Today is the weekend and I am inviting for a new entry on DwarfCrypt! It will be green and in the climate of my favorite oldhammer (and middlehammer, for which my greatest expansion into Warhammer was).
       Recently, my long-awaited package from Warmonger Miniatures, in which there were a few orcs, to my emerging band of green brutes. And in this enthusiasm I painted one of them. I added excellent shields from Rotten Factory to the original model (and the previous orc).
I cordially invite you!

Orcs dont establish kingdoms or states as people do. Still, there are lands that are under total control of the Orcs or their smaller cousins – the Goblins. Most Orcs distinguish between two types of land: „green” and „other pieces”.
        The more ambitious warlords see the world more accurately: „my green”, „green what will be my” and „other pieces”.

Orcs and Goblins are the most numerous in the Badlands. There are also other areas in which they remain the dominant (almost) intelligent race. Lands that before the arrival of the Orcs were not completely barren, become so shortly after their arrival.
This fact, combined with the bloodless blood lust, causes the Orc tribes to move constantly, although the greenskins, after capturing a particularly large or easy-to-defend fortress, stay there longer.
However, even a tribe leading a sedentary lifestyle is ready to give up its fortifications when called WAAAGH!
And what is the mythical WAAAGH!? In the next part …

Check also:
The Green, the Bad, and the Ugly / Zielony, Zły i Brzydki (Warmonger Miniatures Orc #1)

Dzień dobry!


Dziś weekend i zraszam na nowy wpis na DwarfCrypt! Będzie zielono i w klimacie mojego ulubionego oldhammera (i middlehammera, na okres którego przypadła moja największa ekspansja na Warhammera).
       Niedawno przyszła moja wyczekiwana paczka od Warmonger Miniatures, w której znalazło się kilka orków, do mojej powstającej bandy zielonych brutali. I w tym entuzjazmie pomalowałem jednego z nich. Do oryginalnego modelu (oraz poprzedniego orka) dodałem znakomite tarcze otrzymane z Rotten Factory.
Zapraszam serdecznie!

Orki nie zakładają królestw czy państw tak, jak robią to Ludzie.
Mimo to, istnieją krainy pozostające pod całkowitą kontrolą czy to Orków, czy ich mniejszych kuzynów – Goblinów. Większość Orków rozróżnia dwa rodzaje ziem: „zielone ” i „insze kawałki”. 

       Bardziej ambitni Hersztowie widzą świat bardziej dokładnie: „moje zielone ”, „zielone co bendom moje” i „insze kawałki”.

Orki i Gobliny występują najliczniej na Złych Ziemiach. Są również i inne rejony, w których pozostają dominującą, (nieomalże) inteligentną rasą. Ziemie, które przed pojawieniem się na nich Orków nie były kompletnie jałowe, stają się takowymi wkrótce po ich przybyciu.
Ów fakt w połączeniu z niemożliwą do zaspokojenia żądzą krwi sprawia, że plemiona Orków nieustannie się przemieszczają, chociaż zielonoskórzy po zdobyciu szczególnie dużej czy łatwej do obrony fortecy zostają w niej na dłużej. 

Jednak nawet plemię wiodące osiadły tryb życia gotowe jest porzucić swe umocnienia, kiedy wzywa je Łaaa!
A czym jest mityczne Łaaa!? o tym w następnej części…


Zobacz również:
The Green, the Bad, and the Ugly / Zielony, Zły i Brzydki (Warmonger Miniatures Orc #1)


Waiting for painting… / Czekają na malowanie…


Quoting or copying the following text and photos remember the author // Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze 

Dalej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.