Sony HDR-CX625 czarny

1,999.00

Opis

Sony HDR-CX625 czarny

HDR-CX625 Kamera Handycamandreg; z przetwornikiem obrazu CMOS Exmor Randreg; Kamera pozwala utrwalaand#263; niezapomniane chwile Kamera HD z 30-krotnym zoomem optycznym i moand#380;liwoand#347;ciand#261; zapisu w formacie XAVC S, stabilizatorem obrazu Balanced Optical SteadyShot z 5-osiowand#261; korekcjand#261;, szybkim i inteligentnym systemem AF, nowand#261; konstrukcjand#261; mikrofonu zapewniajand#261;cand#261; nagrywanie wysokiej jakoand#347;ci dand#378;wiand#281;ku oraz z nagrywaniem poklatkowym, w zwolnionym tempie i z innymi efektami – wszystko to w kompaktowym korpusie. Stabilizator obrazu Balanced Optical SteadyShot z inteligentnym trybem aktywnym Zoom optyczny 30andtimes; z moand#380;liwoand#347;ciand#261; zwiand#281;kszenia pola widzenia do 26,8 mm Szybki, inteligentny system AF zapewnia pand#322;ynny, szybki, precyzyjny autofokus Stabilizator obrazu Balanced Optical SteadyShot – 5-osiowy inteligentny tryb aktywny Zaawansowana stabilizacja obrazu tand#322;umi drgania aparatu, zapewniajand#261;c stabilny obraz podczas nagrywania filmu w zakresie zoomu od szerokiego kand#261;ta do teleobiektywu, nawet w trudnych warunkach. 5-osiowy inteligentny tryb aktywny kompensuje drgania w piand#281;ciu róand#380;nych kierunkach, umoand#380;liwiajand#261;c rejestrowanie stabilnych filmów w wysokiej jakoand#347;ci nawet podczas biegu. Szybka reakcja mechanizmu AF, dziand#281;ki której uchwycisz decydujand#261;cy moment Szybki, precyzyjny autofokus oparty na detekcji kontrastu dziand#281;ki inteligentnemu systemowi AF, który minimalizuje ruch obiektywu, przewiduje odpowiedni zakres AF i przyspiesza napand#281;d obiektywu, dziand#281;ki czemu skrócony czas reakcji umoand#380;liwia uchwycenie wszystkich ulotnych chwil. Obiektyw szerokokand#261;tny – do 26,8 mm Ten zaawansowany obiektyw szerokokand#261;tny pozwala objand#261;and#263; wiand#281;kszand#261; czand#281;and#347;and#263; krajobrazu lub pomieszczenia. Bardzo przydaje siand#281; tam, gdzie nie moand#380;na zwiand#281;kszyand#263; odlegand#322;oand#347;ci od obiektu. Kamera pozwala bez konwertera szerokokand#261;tnego nastawiaand#263; przy filmowaniu minimalnand#261; ogniskowand#261; 26,8 mm (obraz 16:9). Nagrywanie poklatkowe Rejestrowanie zdjand#281;and#263; w trybie ciand#261;gand#322;ym przez dand#322;ugi okres czasu z okreand#347;lonand#261; staand#322;and#261; czand#281;stotliwoand#347;ciand#261; miand#281;dzy ujand#281;ciami, edycja caand#322;ych sekwencji zdjand#281;and#263; w trybie postprodukcji oraz odtwarzanie serii zdjand#281;and#263; w formie filmu poklatkowego. Automatyczny montaand#380; (Highlight Movie Maker) Uniwersalna funkcja automatycznego montaand#380;u (Highlight Movie Maker) pozwala zaoszczand#281;dziand#263; czas przy montaand#380;u nagranego materiaand#322;u. W trakcie nagrywania moand#380;na zaznaczaand#263; kluczowe momenty, a kamera automatycznie zsynchronizuje przejand#347;cia miand#281;dzy filmami z wybranand#261; and#347;cieand#380;kand#261; dand#378;wiand#281;kowand#261;. Nagrywanie filmu w dwóch formatach Moand#380;liwe jest równoczesne nagrywanie dwóch filmów: jednego w zapewniajand#261;cym maksymalnand#261; jakoand#347;and#263; formacie XAVC S lub AVCHD, a drugiego w formacie MP4. Powstajand#261; wówczas dwa pliki: jeden niewielki, do natychmiastowego udostand#281;pniania, drugi – profesjonalny, do obróbki i montaand#380;u. Sterowanie i udostand#281;pnianie jednym dotkniand#281;ciem Sterowanie jednym dotkniand#281;ciem umoand#380;liwia wykorzystanie smartfona lub tabletu jako wizjera oraz pilota aparatu cyfrowego. Udostand#281;pnianie jednym dotkniand#281;ciem pozwala przesyand#322;aand#263; zdjand#281;cia i filmy z aparatu. W obu przypadkach, instalujand#261;c aplikacjand#281; PlayMemories Mobile na smartfonie lub tablecie z technologiand#261; NFC i systemem operacyjnym Android, unikniesz skomplikowanego konfigurowania i nawiand#261;and#380;esz and#322;and#261;cznoand#347;and#263; bezprzewodowand#261; – wystarczy przyand#322;oand#380;yand#263; urzand#261;dzenie do kamery. Sterujand#261;c aparatem przy pomocy smartfona, moand#380;esz wykonywaand#263; zdjand#281;cia z nietypowych, trudnych do uzyskania perspektyw lub fotografowaand#263; siand#281; z grupand#261; przyjacióand#322;, a takand#380;e od razu przesyand#322;aand#263; zdjand#281;cia do smartfona, aby udostand#281;pniaand#263; je w serwisie spoand#322;ecznoand#347;ciowym. Nie masz NFC? and#379;aden problem. Urzand#261;dzenia moand#380;na sparowaand#263; rand#281;cznie. Strumieniowa transmisja na and#380;ywo za poand#347;rednictwem serwisu USTREAMandreg; Wystand#281;py sceniczne, imprezy sportowe… Sand#261; rzeczy, które najlepiej ogland#261;da siand#281; na and#380;ywo. Pokazuj je wtedy, gdy naprawdand#281; siand#281; rozgrywajand#261; – dbajand#261;c o wysokand#261; jakoand#347;and#263; obrazu i dand#378;wiand#281;ku. Wyjand#261;tkowa jakoand#347;and#263; obrazu Format XAVC S wyróand#380;nia siand#281; duand#380;and#261; przepand#322;ywnoand#347;ciand#261; obrazu i jest przeznaczony dla filmowców, którym zaleand#380;y na poprawie jakoand#347;ci nagrywanego obrazu. Opracowano go na podstawie profesjonalnego formatu XAVC, stosowanego w produkcjach filmowych i telewizyjnych. Dziand#281;ki inteligentnej kompresji danych uzyskano rozmiary plików dostosowane do moand#380;liwoand#347;ci urzand#261;dzeand#324; powszechnego uand#380;ytku. Moand#380;liwoand#347;and#263; rand#281;cznego nastawiania przysand#322;ony i czasu otwarcia migawki Ta kamera pozwala rand#281;cznie wybieraand#263; ustawienia przysand#322;ony i czasu otwarcia migawki, co bardzo przydaje siand#281; podczas zdjand#281;and#263; pod and#347;wiatand#322;o, w warunkach niedoand#347;wietlenia i w innych sytuacjach. Mikrofon do nagrywania 5.1-kanaand#322;owego dand#378;wiand#281;ku przestrzennego Czysty dand#378;wiand#281;k wiernie oddaje atmosferand#281; filmowanej sceny. Przy odtwarzaniu filmu w kinie domowym uzyskuje siand#281; efekt przestrzenny. Sprawdzanie poziomu sygnaand#322;ów umoand#380;liwiajand#261; mierniki poziomu na ekranie LCD. Funkcja My Voice Cancelling Gdy osoba rejestrujand#261;ca obraz mówi do osoby filmowanej lub jand#261; dopinguje, moand#380;na na ten czas and#322;atwo and#347;ciszyand#263; jej gand#322;os dochodzand#261;cy zza kadru. Zoom optyczny 30x Obiektyw szerokokand#261;tny doskonale nadaje siand#281; do rejestracji rozlegand#322;ych krajobrazów. Pozwala równieand#380; na uand#380;ycie zoomu optycznego 30andtimes;, który dziand#281;ki funkcji Clear Image Zoom moand#380;na zwiand#281;kszyand#263; do 60-krotnego. and#346;ledzenie ostroand#347;ci (AF) System and#347;ledzenia ostroand#347;ci usprawnia and#347;ledzenie poruszajand#261;cych siand#281; obiektów. Nieustannie wybiera optymalne punkty AF i dostosowuje rozmiar analizowanej strefy do wand#322;aand#347;ciwoand#347;ci obiektu. Wystarczy dotknand#261;and#263; obiektu na ekranie LCD, aby utrzymaand#263; ostroand#347;and#263; na szybko poruszajand#261;cych siand#281; obiektach i dokand#322;adnie je zarejestrowaand#263;. Wykrywanie uand#347;miechu Piand#281;kne uand#347;miechy sand#261; równieand#380; ulotne, ale dziand#281;ki tej funkcji nie umknie Ci and#380;aden uand#347;miech: jej dziaand#322;anie polega na automatycznym fotografowaniu uand#347;miechniand#281;tych twarzy – nawet w czasie nagrywania filmu. Funkcja Dual Rec Funkcja Dual Record umoand#380;liwia wykonywanie zdjand#281;and#263; o wysokiej rozdzielczoand#347;ci w czasie nagrywania filmu HD. Inteligentna automatyka Ta funkcja automatycznie rozpoznaje rodzaj utrwalanej sceny i dobiera optymalne ustawienia z trzech grup (twarz, scena, drgania). Zapewnia optymalne rezultaty dla maksymalnie 180 rodzajów scen, nawet w przypadku kadrów rejestrowanych nocand#261; i pod and#347;wiatand#322;o. Dla uand#322;atwienia weryfikacji na ekranie LCD pojawiajand#261; siand#281; ikony wybranych ustawieand#324;. Efekty w obrazie Efekty zdjand#281;ciowe pozwalajand#261; zdaand#263; siand#281; na wand#322;asnand#261; wyobraand#378;niand#281; i wzbogacaand#263; filmy oraz fotografie siedmioma twórczymi efektami (czand#281;and#347;ciowy kolor, zdjand#281;cie retro, high-key: miand#281;kki, obraz czarno-biaand#322;y o duand#380;ym kontraand#347;cie, zabawkowy aparat, kolor pop i posteryzacja) – bez kand#322;opotliwej edycji na komputerze. Motion Shot Video Funkcja Motion Shot Video wyand#347;wietla sekwencjand#281; naand#322;oand#380;onych na siebie obrazów. Pozwala przeand#347;ledziand#263; nagranie akcji, która trwaand#322;a uand#322;amki sekund, i przeanalizowaand#263; jej szczegóand#322;y na ekranie LCD. W trakcie odtwarzania moand#380;na zmieniaand#263; odstand#281;py czasowe miand#281;dzy kolejnymi obrazami oraz zatrzymaand#263; wyand#347;wietlanie i zapisaand#263; fotografiand#281; do pokazywania znajomym. Sterowanie wieloma kamerami: Wiand#281;cej ujand#281;and#263; to wiand#281;cej moand#380;liwoand#347;ci przy montaand#380;u. Teraz moand#380;liwe jest równoczesne nagrywanie z róand#380;nych perspektyw, z wykorzystaniem kamery podand#322;and#261;czonej bezpoand#347;rednio do kamery Handycamandreg; lub sterowanej bezprzewodowo. Funkcja sterowania wieloma kamerami pozwala z and#322;atwoand#347;ciand#261; zsynchronizowaand#263; ustawienia zgodnych urzand#261;dzeand#324; z and#322;and#261;cznoand#347;ciand#261; Wi-Fiandreg;. Przetwornik obrazu CMOS Exmor Randreg; Duand#380;y, zaawansowany przetwornik zwiand#281;ksza czystoand#347;and#263; obrazu, redukuje szum w czasie nagrywania przy niewielkiej iloand#347;ci and#347;wiatand#322;a i pozwala na miand#281;kkie rozmycie tand#322;a. Procesor obrazu BIONZ X Dziand#281;ki zaawansowanemu procesorowi obrazu BIONZ X obraz jest and#380;ywszy i bardziej naturalny, a jego przetwarzanie przebiega znacznie szybciej. Obiektyw Sony typu G (G Lens) Obiektyw Sony typu G odznacza siand#281; doskonaand#322;ymi parametrami optycznymi i znakomicie wspóand#322;pracuje z przetwornikiem obrazu CMOS Exmor Randreg; oraz procesorem BIONZ X. Ma pierwszorzand#281;dne znaczenie dla uzyskania szczegóand#322;owych obrazów, które skand#322;adajand#261; siand#281; na piand#281;kne wspomnienia. Zapis fotografii o rozdzielczoand#347;ci 9,2 megapiksela Czasami nie musisz – albo nie chcesz – nagrywaand#263; filmu. Po przeand#322;and#261;czeniu w tryb fotografowania kamera wykonuje znakomite, 9,2-megapikselowe zdjand#281;cia z takand#261; samand#261; and#322;atwoand#347;ciand#261; jak dobry aparat. Automatyczne osand#322;abianie zakand#322;óceand#324; powodowanych przez wiatr Ta funkcja wykorzystuje zaawansowany algorytm analizy dand#378;wiand#281;ku i eliminuje szum wiatru – najczand#281;stszand#261; przyczynand#281; niskiej jakoand#347;ci dand#378;wiand#281;ku nagranego w plenerze. Regulacja czuand#322;oand#347;ci mikrofonu Nagrywajand#261;c film, moand#380;na dostosowaand#263; czuand#322;oand#347;and#263; mikrofonu do poziomu dand#378;wiand#281;ku – od cichego and#347;piewu ptaków do dobrze nagand#322;oand#347;nionego wystand#281;pu zespoand#322;u muzycznego. W przypadku gwaand#322;townego wzrostu poziomu funkcja automatyki wzmocnienia zapobiega pogorszeniu jakoand#347;ci dand#378;wiand#281;ku. Nagrywanie progresywne Tryb nagrywania progresywnego obrazu Full HD 60p/50p (NTSC/PAL) umoand#380;liwia zapis wyraand#378;nego filmu, który zawiera dwukrotnie wiand#281;cej danych o obrazie niand#380; filmy nagrywane w trybie z przeplotem. Materiaand#322; rejestrowany w tempie 60p/50p (NTSC/PAL) klatek na sekundand#281; wyróand#380;nia siand#281; pand#322;ynnoand#347;ciand#261;, a kaand#380;da klatka zawiera peand#322;ny obraz. Zdjand#281;cia przechwycone z takiego nagrania wygland#261;dajand#261; bardzo ostro. Funkcja bezpoand#347;redniego kopiowania z kamer Handycamandreg; Dane o obrazie moand#380;na z and#322;atwoand#347;ciand#261; archiwizowaand#263; i przechowywaand#263; na zewnand#281;trznym dysku twardym. Wystarczy podand#322;and#261;czyand#263; napand#281;d do kamery zawierajand#261;cej dane przy uand#380;yciu przewodu USB. Parametry techniczne: Wymiary i waga – Wymiary (szer. x wys. x gand#322;.) – Okoand#322;o 57,5 andtimes; 66 andtimes; 130,5 mm (z dostarczonym akumulatorem) – Waga – Okoand#322;o 360 g (z dostarczonym akumulatorem) Przetwornik obrazu – Typ przetwornika – Przetwornik obrazu CMOS Exmor Randreg; typu 1/5,8 (3,1mm) wykonany wtechnologii BSI – Efektywna liczba pikseli (film) – Okoand#322;o 2,29 megapiksela (16:9) – Efektywna liczba pikseli (fotografie) – Okoand#322;o 2,29 megapiksela (16:9); okoand#322;o 1,71 megapiksela (4:3) Obiektyw – Rodzaj obiektywu – Obiektyw typu G (G Lens) – and#346;rednica filtra – 46 mm – Typ przysand#322;ony – F1,8-F4,0 – Ogniskowa (35 mm) (filmy) – f=26,8-804 mm (16:9) – Ogniskowa (35 mm) (fotografie) – f=26,8-804 mm (16:9), f=32,8-984 mm (4:3) – Minimalna odlegand#322;oand#347;and#263; od obiektu – Okoand#322;o 1 cm (szeroki kand#261;t), okoand#322;o 80 cm (teleobiektyw) Zoom – Zoom optyczny – 30x – Clear Image Zoom – 60andtimes; – Zoom cyfrowy – 350x Stabilizacja obrazu – SteadyShot – Stabilizator obrazu Balanced Optical SteadyShot z 5-osiowym inteligentnym trybem aktywnym Ekspozycja – Tryby ekspozycji – Auto, Punktowe (panel dotykowy), Rand#281;cznie (menu) – Kompensacja ekspozycji – Kompensacja ekspozycji (panel dotykowy) – Kompensacja and#347;wiatand#322;a w tle (Backlight) – Tak (automatyczna) – Minimalne oand#347;wietlenie – Tryb sand#322;abego oand#347;wietlenia: 3 luksy (czas otwarcia migawki 1/30 (NTSC) / 1/25 (PAL)), standard: 6 luksów (czas otwarcia migawki 1/30 (NTSC) /1/25 (PAL)) – Tryby pomiaru – Pomiar wielosegmentowy/ pomiar punktowy Balans bieli – Tryby balansu bieli – Automatyczny, zapamiand#281;tywanie po naciand#347;niand#281;ciu, plener, pomieszczenia LCD – Typ ekranu – Panoramiczny (16:9) (960andtimes;480) wyand#347;wietlacz Clear Photo LCD 7,5cm (3,0″), 460800 punktów – Regulacja kand#261;ta – Kand#261;t otwarcia: maks. 90anddeg;; kand#261;t obrotu: maks. 270anddeg; – Regulacja jasnoand#347;ci – Tak (wmenu) – Panel dotykowy – TAK Migawka – Czas otwarcia migawki – Nastawianie automatyczne (od 1/8 (NTSC) / 1/6 (PAL) do 1/10 000), standard (od 1/30 (NTSC) / 1/25(PAL) do 1/10 000), rand#281;czne nastawianie przysand#322;ony (od 1/30 (NTSC) / 1/25 (PAL)do 1/10 000), rand#281;czne nastawianie czasu migawki (od 1/8 (NTSC) / 1/6 (PAL) do 1/10 000) Ostroand#347;and#263; – Sposób nastawiania ostroand#347;ci – System AF z detekcjand#261; kontrastu – Tryb ostroand#347;ci – Automatyczne/rand#281;czne (panel dotykowy) – Strefa wyznaczania ostroand#347;ci – Ostroand#347;and#263; w peand#322;nym zakresie/Nastawianie ostroand#347;ci na wybrany punkt – Szybki, inteligentny system AF – TAK – and#346;ledzenie ostroand#347;ci – TAK Zdjand#281;cia – Nagrywanie animacji poklatkowych – Tak (rejestrowanie pojedynczych klatek (co 1/2/5/10/30/60 s), liczba ujand#281;and#263; (1-999), rozmiar przechwytywanego obrazu (HD:S (2,1 M; 1920 andtimes; 1080)), tryb AE (blokada AE/and#347;ledzenie AE)) – Samowyzwalacz – Okoand#322;o 10s (Fotografie) – Tryby tematyczne – Automatyczny, scena nocna, wschód lub zachód sand#322;oand#324;ca, ognie sztuczne, krajobraz, portret, reflektory, plaand#380;a, and#347;nieg – Efekty zdjand#281;ciowe – TAK – Inne funkcje zdjand#281;ciowe – Rozpoznawanie twarzy;Tryb wykrywania uand#347;miechu;Redukcja efektu czerwonych oczuEfekty rozjaand#347;niania/and#347;ciemniania Lampa band#322;yskowa – System pomiaru band#322;ysku – Przedband#322;ysk TTL – Tryby pracy lampy band#322;yskowej – Automatyczna/wand#322;and#261;czanie/wyand#322;and#261;czanie – Kompensacja mocy band#322;ysku – Tak (3 kroki) Noand#347;nik danych – Obsand#322;ugiwane noand#347;niki nagraand#324; – XAVCS HD: Karta pamiand#281;ci microSDHC (4GB lub wiand#281;cej, klasy 10 lub wyand#380;szej)/ karta pamiand#281;ci microSDXC (klasy 10 lub wyand#380;szej), AVCHD, fotografie: Memory Stick Micro (Mark 2); microSD/microSDHC/microSDXC (klasa 4 lub wyand#380;sza) Nagrywanie – Format zapisu (film) – Format XAVC S:;MPEG4-AVC/H.264,;Zgodnoand#347;and#263; zformatem AVCHD 2.0: MPEG4-AVC/H.264,;MP4: MPEG-4 AVC / H.264 – Format zapisu (fotografie) – Zgodnoand#347;and#263; z DCF 2.0, zgodnoand#347;and#263; z Exif 2.3, zgodnoand#347;and#263; z MPF Baseline – Rozdzielczoand#347;and#263; obrazu filmowego – XAVC S HD: 1920 andtimes; 1080/60p (NTSC) / 50p (PAL), 30p (NTSC) / 25p (PAL), 24p AVCHD: 1920 andtimes; 1080/60P (NTSC) 50p (PAL) (PS), 30p (NTSC) / 25p (PAL) (FX,FH), 60i (NTSC) / 50i (PAL) (FX,FH), 1440 andtimes; 1080/60i (NTSC) 50i (PAL) (HQ,LP), MP4: 1280 andtimes; 720 30p (NTSC) / 25p (PAL) – Przepand#322;ywnoand#347;and#263; filmu (ABR/VBR) – XAVC S HD: okoand#322;o 50 Mb/s; AVCHD PS: okoand#322;o 28 Mb/s; FX: okoand#322;o 24 Mb/s; FH: okoand#322;o 17 Mb/s; HQ: okoand#322;o 9 Mb/s; LP: okoand#322;o 5 Mb/s; MP4: okoand#322;o 3 Mb/s – Rozmiar fotografii (tryb fotografii) – L: 9,2 megapiksela, 16:9 (4032 andtimes; 2272), 6,9 megapiksela, 4:3 (3024 andtimes; 2272) S: 2,1 megapiksela, 16:9 (1920 andtimes; 1080), 0,3 megapiksela, 4:3 (640 andtimes; 480) – Rozmiar fotografii (tryb filmu) – L: 9,2 megapiksela, 16:9 (4032 andtimes; 2272), S: 2,1 megapiksela, 16:9 (1920 andtimes; 1080) – Rozmiar fotografii (rejestracja fotografii) – L: 9,2megapiksela, 16:9 (4032andtimes;2272), 6,9 megapiksela, 4:3 (3024andtimes;2272);S: 2,1megapiksela, 16:9 (1920andtimes;1080), 0,3 megapiksela, 4:3 (640andtimes;480) – Rozmiar fotografii (tryb Dual Rec) – L: 9,2 megapiksela, 16:9 (4032 andtimes; 2272), S: 2,1 megapiksela, 16:9 (1920 andtimes; 1080) Dand#378;wiand#281;k – Mikrofon – Wbudowany 5.1-kanaand#322;owy mikrofon kierunkowy – Format zapisu dand#378;wiand#281;ku – XAVC SMPEG-4 Linear PCM, 2kanaand#322;y (48kHz / 16bitów),AVCHD:Dolbyandreg; Digital 5.1 kanaand#322;ów, Dolbyandreg; Digital 5.1 Creator,Dolbyandreg; Digital 2 kanaand#322;y stereo, Dolbyandreg; Digital Stereo Creator,MP4:MPEG-4 AAC-LC 2 kanaand#322;y – Regulacja czuand#322;oand#347;ci mikrofonu – Tak (31 kroków) – Funkcja My Voice Cancelling – Tak (automatyczna) – Osand#322;abianie zakand#322;óceand#324; powodowanych przez wiatr – Tak (wand#322;and#261;czanie/wyand#322;and#261;czanie) – Gand#322;oand#347;nik – Gand#322;oand#347;nik monofoniczny Interfejs – Zand#322;and#261;cza wejand#347;ciowe i wyjand#347;ciowe – Stopka akcesoriów;Zand#322;and#261;cze HDMI;Stereo mini jack;Wejand#347;cie zasilacza – Wi-Fiandreg; – TAK – NFC – Sterowanie jednym dotkniand#281;ciem, udostand#281;pnianie jednym dotkniand#281;ciem – Przykrywka obiektywu – TAK Odtwarzanie – Tryby odtwarzania – Funkcja Highlight Movie Maker z podkand#322;adem muzycznym (6 fabrycznie wgranych plików muzycznych, przesyand#322;anie muzyki , funkcja Motion Shot Video , pokaz slajdów (fotografie) Zasilanie – Dostarczany akumulator – NP-FV50 – and#321;adowanie przez interfejs USB – TAK – Pobór mocy (ekran LCD) – HD: 2,5W

Ceneo

Sprzęt RTV

Video

Kamery i akcesoria

Kamery cyfrowe

Sony HDR-CX625 czarny

sony shake x3d opinie
, telewizor 46
, telewizor lcd 40 cali
, media expert tv
, tani sprzęt agd
, jak wzmocnić sygnał radiowy
, wyprzedaż telewizorów
, słuchawki jako mikrofon
, kino domowe jbl
, jak przerzucić kontakty z telefonu na telefon
, zegarek analogowy
, neonet zmywarka
, media expert słuchawka bluetooth
, mpm mso-09
, sklep msi
, tv canał
, airpods cena

yyyyy